Záručné podmienky

Na všetky stroje EXTOL poskytujeme záruku 24 mesiacov od dňa predaja spotrebiteľovi.

Tieto záruky sa vzťahujú na poruchy, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu alebo chybou výroby a nevyjadrujú obvyklú životnosť výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vznikli:

 • nesprávnym zaobchádzaním a nedodržaním pokynov uvedených v návode na používanie
 • opotrebovaním v dôsledku predpokladaného používania
 • zanedbaním nevyhnutnej údržby, ošetrovania a čistenia výrobku
 • nesprávnou údržbou
 • poškodením cudzími telesami (pieskom, kamienkami)
 • zásahom nepoverenej osoby
 • použitím nevhodných náhradných dielov
 • živelnou pohromou
 • používaním náradia na účely, ktoré nezodpovedajú účelu jeho použitia
 • zrejmým preťažením náradia v dôsledku trvalého prekračovania hornej hranice výkonu náradia
 • nepozornosťou (pripojením na nesprávnu sieť)
 • použitím paliva s uplynutou dobou skladovateľnosti
 • prehriatím v dôsledku znečistenia krytu ventilátora
 • nesprávnym používaním v prípade prenájmu náradia
 • záruka sa taktiež nevzťahuje na výrobky, na ktorých bol v čase platnosti záruky vykonaný zásah mimo autorizované servisné stredisko alebo boli odovzdané (odoslané) na posúdenie a opravu v čiastočne alebo úplne rozobratom stave.

Kupujúci je povinný bezprostredne po zistení poruchy ohlásiť túto skutočnosť predávajúcemu, u ktorého si záruku uplatňuje. Pri uplatňovaní reklamácie predkladá kupujúci predávajúcemu výrobok vrátane dodaného príslušenstva, originál záručného listu (ak bol k výrobku priložený) s vyplnenými údajmi, kópiu dokladu o kúpe výrobku a popis poruchy, na ktorú si záruku uplatňuje.

Poruchy, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu alebo chybou výroby, Vám budú v priebehu záručnej doby bezplatne odstránené.

Distribútor si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok novým výrobkom rovnakého typu.

Poruchy, ktoré nevznikli v dôsledku chybného materiálu alebo chybou výroby,  budú odborne posúdené a majiteľovi výrobku bude ponúknutá možnosť mimozáručnej opravy.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude distribútor účtovať jednorazový manipulačný poplatok, ktorý zahŕňa odborné posúdenie poruchy a dopravné náklady smerom do a zo servisu.
Každé vysporiadanie reklamácie je sprevádzané príslušným stanoviskom zo strany servisu.

Práce spojené s čistením, údržbou, ošetrovaním alebo nastavovaním náradia nespadajú do rozsahu záruky.

Záručný list je dokladom práv zákazníka v zmysle § 429 Obchodného zákonníka. Je súčasťou vybraných výrobkov. Riadne vyplnený záručný list (ak bol priložený) je potrebné predložiť autorizovanému servisnému stredisku pri každej reklamácii. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte.

Predávajúci je povinný v záručnom liste vyplniť dátum predaja (mesiac uvedený slovom), pečiatku predajne a podpis predávajúceho. Všetky uvedené údaje musia byť do záručného listu zaznačené ihneď pri predaji výrobku nezmazateľným spôsobom. Neúplne vyplnený záručný list alebo záručný list s pozmeňovaným (prepisovaným) obsahom pôvodných údajov, je neplatný.

Všetky servisné údaje, uvedené v záručnom liste alebo doklade o oprave musia byť čitateľné a potvrdené podpisom servisného technika.

Všetky záručné opravy smú vykonávať iba pracovníci povereného autorizovaného servisného strediska .

Distribútor si vyhradzuje právo zmien.

V Bratislave, dňa 1.1.2022